Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuotannon suhdannekuvaaja

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ktkk/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla. Se sisältää volyymiaikasarjat vuoden 1996 tammikuusta alkaen. Tiedot ovat indeksimuodossa siten, että vuoden 2015 keskiarvoksi tulee 100. Volyymiaikasarjan ketjutuksessa perusvuotena on aina edellinen vuosi. Tiedot on laskettu alkuperäisinä ja työpäiväkorjattuina koko kansantaloudelle sekä kolmelle päätoimialalle. Lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja ja trendisarja koko kansantalouden tasolla.

Tietosisältö

Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajan tietokantataulut sisältävät kolmen päätoimialan sekä koko talouden aikasarjat.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Kolme päätoimialaa: alkutuotanto, jalostus ja palvelut.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Toimialatietojen laskennassa käytetään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden kes-kihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns.annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2010 hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä.

Tuotannon suhdannekuvaajan laskennassa käytettävät lähdeaineistot kattavat suuren osan neljännes-vuositilinpidossa käytettävästä aineistosta. Laskenta toteutetaan toimialaluokituksen 2-numerotasolla. Välituotekäyttöä ei arvioida erikseen, vaan laskenta perustuu tuotosindikaattoreihin. Teollisuuden ja yksityisten palvelujen osalta arvotietolähteinä käytetään pääsääntöisesti liikevaihtokuvaajien ja julkisten palveluiden osalta palkkasummakuvaajien ennakkotietoja sekä hintatietoina tuottajahinta- ja ansio-tasoindeksejä. Alkutuotannon lähdeaineistoina toimivat yksikkömäärätiedot meijereiden vastaanotta-masta maidosta, teurastamotilastot, satotilastot, tiedot markkinahakkuista ja näitä yksikkömäärätietoja vastaavat yksikköhintatiedot.

Aikasarjan historialle suoritetaan täsmäyttäminen (benchmarking) siltä osin kuin neljännesvuositilinpito on julkaistu. Tämän menetelmällisen, tilaston laadun parantamiseen tähtäävän toimenpiteen perustelu on se, että neljännesvuosi- ja vuositilinpito perustuvat kattavampiin tietolähteisiin kuin tuotannon suhdannekuvaaja, ja koherentin talouden historian kehityskuvan tuottamiseksi neljännesvuosi- tai vuositilinpidon sisältämän informaation hyödyntämistä täsmäyttämismenetelmien avulla on pidetty yleisesti kannatettavana. Tuotannon suhdannekuvaajan aikasarjojen historia täsmäytetään neljännesvuositilinpidon arvonlisäyssarjoihin. Tällöin tuotannon suhdannekuvaajan aikasarjan historia noudattaa neljännesvuositilinpidon ja vuositilinpidon mukaista kehityskulkua. Täsmäyttämisestä huolimatta tuotannon suhdannekuvaajaa ei kuitenkaan voida pitää aidosti arvonlisäystä ennakoivana kuvaajana. Välituotekäyttöä ei arvioida, eikä täsmäytys koske uusimpia, neljännestilinpidossa vielä julkaisemattoman vuosineljänneksen kuukausia, vaan näiden arvot viedään aikasarjaan tuotosindikaattorien mukaisella muutoksella.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tuotannon suhdannekuvaaja julkistetaan noin45 päivän kuluttua kuukauden päättymisestä.

Tarkemmat julkaisuajat: http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/tjulk.html

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1996 lähtien.

Asiasanat

indeksit, kansantalous, suhdannevaihtelut, tuotanto, volyymi-indeksit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/yht.html


Päivitetty 12.11.2021