Uutisia 23.3.2015

Museoautojen määrä kaksinkertaistunut 10 vuodessa

Tilastokeskuksen kokoamista kulttuuriperintötilastoista käy ilmi, että museorekisterissä olevia ajoneuvoja oli Suomessa viime vuoden lopussa jo yli 41 000, kun 10 vuotta aiemmin niitä oli runsaat 20 000. Museorekisteröityjä ajoneuvoja on eniten siellä, missä autokanta ja asutuskin on tihein: lähes puolet ajoneuvoista on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Museorekisterissä olevat ajoneuvot maakunnittain, 31.12.2014

Museoajoneuvojen määrän nopeaan lisääntymiseen on vaikuttanut autokannan jatkuva kasvu, jolloin museorekisteriin kelpaavia, vähintään 30 vuoden ikäisiä ja edelleen liikennöintikelpoisia autoja on vuosi vuodelta enemmän. Myös vanhojen autojen arvostus on noussut.

Muinaisjäännöksiä tiheimmin Ahvenanmaalla

Muinaisjäännöksiä oli Suomessa vuoden 2015 alussa lähes 31 000. Määrä on kasvanut liki 10 000:lla vuodesta 2007. Muinaisjäännöksiä on eniten Lapissa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Näissä maakunnissa on yli kolmannes kaikista Suomen muinaisjäännöksistä.

Pinta-alaan suhteutettuna muinaisjäännösten määrä on ylivoimaisesti tihein Ahvenanmaalla, jossa on keskimäärin 108 muinaisjäännöstä 100 neliökilometriä kohden. Uudellamaalla muinaisjäännösten määrä on noin 40, kun koko maan keskiarvo on 10 muinaisjäännöstä 100 neliökilometriä kohden. Muinaisjäännösten alueellista jakautumista selittää erityisesti pitkä asutushistoria.

Kiinteät muinaisjäännökset 100 neliökilometriä kohden maakunnittain, 2015

Muita tilastoituja kulttuuriperintökohteita ovat esimerkiksi valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, lakien nojalla suojellut rakennuskohteet, kirkkorakennukset, perinnelaivat, tiemuseokohteet, rautatieasemat ja museojunat.

Suojeltujen rakennuskohteiden määrä kasvanut

Lakien nojalla suojeltujen rakennuskohteiden määrä on kasvanut vuodesta 2000 yli 70:llä: nykyisin niitä on 286. Asetuksella on suojeltu runsaat 800 valtion omistamaa rakennusta, ja kirkkolailla on suojeltu 563 kirkollista rakennusta.

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuurihistoriallisten ympäristöjen valintakriteerit uudistettiin vuonna 2009, jolloin niiden määrä putosi yli 500:lla nykyiseen runsaaseen 1 200:aan. Näistä kolmannes on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Perinnelaivat ovat Museoviraston perinnelaivarekisteriin kuuluvia, merenkulun historian kannalta merkittäviä ja edelleen liikennöintikelpoisia aluksia. Perinnelaivoja on nykyisin 92, määrä on kasvanut 30 aluksella 10 vuodessa. Yli puolet Suomen perinnelaivoista on Etelä-Savossa ja Uudellamaalla.

Tiemuseokohteita eli museoteitä ja -siltoja oli vuoden 2015 alussa yhteensä 55. Suojeltavia asema-alueita oli 118, ja näillä asema-alueilla oli kaikkiaan 889 rakennusta. Museojunaliikennettä järjestäviä yhdistyksiä, yrityksiä ja museoita oli 12.

Kulttuuriperintöä kuvaavat tilastotiedot ovat poimintoja Tilastokeskuksen kokoamasta kulttuuritilastojen sähköisestä taulukkopaketista. Maksuton sähköinen taulukkopaketti korvaa painetun Kulttuuritilasto-julkaisun vuodesta 2015 alkaen. Taulukkopakettia päivitetään neljästi vuodessa.

Lisätietoja: Jukka Ekholm 029 551 3370, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi