Finansministeriets enkät om kommunernas nettokostnader för social- och hälsovården samt räddningsväsendet för bokslutsåret 2021 och budgetåret 2022

 

På uppdrag av Finansministeriet samlar Statistikcentralen in uppgifter om nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård samt räddningsväsendet för beräkning av finansieringen till välfärdsområdena för startåret 2023 samt för beräkning av sänkningen av kommunalskatten.

Uppgifterna frågas för bokslutsåret 2021 och för budgetåret 2022.

Observera

I uppgifterna om social- och hälsovården och räddningsväsendet inkluderas nettokostnaderna och finansieringskostnaderna för de serviceklasser som anges i bilaga 1. Kommunerna ska se till att inkomsterna och utgifterna hänförs till de näringsgrenar som rapporteras i enkäten på samma sätt som i rapporteringen av uppgifts-/serviceklasser i kommunernas ekonomirapportering.

Bilaga 1: Särskilt att beakta vid rapporteringen (PDF)

Vad frågar man?

Kommunerna ombeds rapportera social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets verksamhetsinkomster och -utgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt finansieringskostnader. Till verksamhetsinkomsterna och -utgifterna hänförs både externa och interna poster (interna poster är interna köp och försäljningar, interna hyror samt övervältringar).

Uppgifterna rapporteras enligt följande:

  • bokslutsprognos för år 2021 (budgeten 2021 + ändringar och andra beräknade inkomster och utgifter)
  • budget för budgetåret 2022
  • De kostnader som blir kvar i kommunen och som bokförs på serviceklassen hälsa och välfärd i ekonomirapporteringen rapporteras på en egen rad.
  • Nettokostnadsraden för finansieringen kan fyllas i om uppgiften finns på näringsgrensnivå. Detta är dock frivilligt och raden kan lämnas tom.

Dessutom frågas efter uppgifter om momsåterbäringar som hänför sig till de aktuella näringsgrenarna samt uppgifter om nettoinvesteringsutgifter. Dessa uppgifter är inte obligatoriska, men de ger information om de investeringsposter som överförs och blir kvar.

Varför görs enkäten?

Regeringens proposition om inrättandet av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet har godkänts i riksdagen den 23 juni 2021. Uppgifterna i denna enkät inverkar direkt på kommunernas och välfärdsområdenas finansiering år 2023. Därför är det ytterst viktigt att de uppgifter som lämnas är så fullständiga som möjligt och att de på rätt nivå beskriver kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. I motsvarighet till dessa kostnader minskas kommunernas inkomster genom att statsandelarna för kommunal basservice, ersättningarna för skatteförluster till följd av ändringar i skattegrunderna samt kommunal- och samfundsskatteinkomsterna sänks. Grunden för basfinansieringen bildas utgående från budgetuppgifterna för år 2022. De kostnader som överförs kommunvis fastställs dock med de genomsnittliga uppgifterna för bokslutsåret 2021 och budgetåret 2022 förhöjda till nivån för 2022. Dessa uppgifter används för sin del också för att fastställa de utjämningar som ingår i finansieringssystemen.

Den korrigering som görs på basis av bokslutsuppgifterna för 2022 garanterar dock att välfärdsområdenas permanenta finansiering från och med år 2024 baserar sig på kommunernas slutliga uppgifter om de inkomster och kostnader som överförs. Också övergångsutjämningen mellan kommunernas och välfärdsområdenas finansiering korrigeras med utfallsuppgifterna för år 2022. Sänkningen av kommunalskattesatsen görs på basis av de överförda kostnaderna som efterfrågas i enkäten och fastställs genom lag år 2022. Den kunskapsbas som använts vid sänkningen av kommunalskattesatsen korrigeras inte retroaktivt med faktiska kostnader.

När och hur samlar man in uppgifter?

Besvarandet sker på internet. Statistikcentralen skickar i december en inbjudan per e-post till kommunens registratorskontor. I e-postmeddelandet finns en svarslänk via vilken man kommer till enkäten. Svarstiden pågår fram till 14.1.2021.

Utöver den här separata enkäten rapporterar kommunerna och samkommunerna sina budget- och ekonomiplaneuppgifter för år 2022 till Kommunekonomins informationstjänst vid Statskontoret senast 15.1.2022. Information om den här datainsamlingen ges separat av Statskontoret.

Publiceringen av uppgifterna

Enkätresultaten publiceras i februari 2022.

Hur besvaras enkäten?

Svarslänken och det elektroniska följebrevet sänds till kommunens registratorskontor. Alla anvisningar för att besvara enkäten finns på blanketten.

En ny länk fås genom att kontakta Statistikcentralens adress talousarviokysely@stat.fi.

Tilläggsinformation

Finansministeriet

Vid Finansministeriet ger följande personer råd i hur nettokostnadsuppgifterna (social- och hälsovård och räddningsväsendet) ska fyllas i:

Hanna Talka
hanna-mari.talka@gov.fi / tfn 029 553 0143

Antti Väisänen
antti.vaisanen@gov.fi / tfn 029 553 0341

Statistikcentralen

Svarslänkar, användning av blankett, nya kontaktpersoner osv.:
talousarviokysely@stat.fi