Jämställdhetsbarometern 2017


Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen genomför undersökningen Jämställdhetsbarometern 2017 som avgiftsbelagt uppdrag. Uppdragsgivare är social- och hälsovårdsministeriet. Undersökningen genomförs nu för sjätte gången. Tidigare barometrar är från åren 1998, 2001, 2004, 2008 och 2012. Barometerserien gör det möjligt att göra en intressant tidsmässig jämförelse av utvecklingen av jämställdheten mellan könen inom olika områden av samhället.

Med hjälp av jämställdhetsbarometern undersöker man hurdana erfarenheter personer av olika kön och ålder har av jämställdheten mellan könen och hur den förverkligats i Finland inom olika livsområden, t.ex. i arbetslivet, studier och familjekretsen.

Från vem samlas uppgifterna in

För undersökningen har 3 000 personer i åldern 15–74 år och bosatta i Finland valts ut på statistiska grunder.

Behandling av uppgifter

Enskilda personers svar kan inte identifieras i de resultat som kommer att publiceras. Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Resultaten från jämställdhetsbarometern används vid planeringen av jämställdhetspolitiken, bedömningen av dess utfall och i utvecklingsarbetet. Resultaten används också av forskare och experter inom olika områden och av politiska beslutsfattare i deras arbete. Resultaten presenteras extensivt i media.

Jämställdhetsbarometern 2017 har publicerades på finska i form av en rapport: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160920

Materialet
är unikt internationellt sett, varför rapporten också publiceras på engelska.

Samarbetspartner

Social- och hälsovårdsministeriet och Centret för jämställdhetsinformation (Institutet för hälsa och välfärd)

Material

Följebrev

Broschyr