code;level;classificationItemName; "'01'";1;"Kemikalieavfall"; "'011'";2;"Lösningsmedelsavfall"; "'0111'";3;"Halogenerade lösningsmedel"; "'0112'";3;"Icke-halogenerade lösningsmedel"; "'012'";2;"Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall"; "'0121'";3;"Surt avfall"; "'0122'";3;"Alkaliskt avfall"; "'0124'";3;"Annat salthaltigt avfall"; "'013'";2;"Oljeavfall"; "'0131'";3;"Motoroljor"; "'0132'";3;"Annat oljeavfall"; "'014'";2;"Förbrukade kemiska katalysatorer"; "'0141'";3;"Förbrukade kemiska katalysatorer"; "'02'";1;"Avfall från kemiska beredningar"; "'021'";2;"Kemikalier som inte uppfyller uppställda krav"; "'0211'";3;"Jordbrukskemikalier"; "'0212'";3;"Oanvända mediciner"; "'0213'";3;"Färg, lack, tryckfärg och lim"; "'0214'";3;"Annat avfall av kemiska beredningar"; "'022'";2;"Oanvända sprängämnen"; "'0221'";3;"Kasserade sprängämnen och pyrotekniska produkter"; "'0222'";3;"Kasserad ammunition"; "'023'";2;"Blandat kemikalieavfall"; "'0231'";3;"Blandat kemikalieavfall i små mängder"; "'0232'";3;"Annat blandat kemikalieavfall från behandling"; "'0233'";3;"Förpackningar som förorenats av farliga ämnen"; "'03'";1;"Annat kemiskt avfall"; "'031'";2;"Kemiska rester och avlagringar"; "'0311'";3;"Tjära och kolhaltigt avfall"; "'0312'";3;"Slam från olja/vattenemulsioner"; "'0313'";3;"Restprodukter från kemiska reaktioner"; "'0314'";3;"Använt filtreringsmaterial och absorberande material"; "'032'";2;"Avloppsslam från industrier"; "'0321'";3;"Slam från industriell bearbetning och avloppsbehandling"; "'0322'";3;"Slam innehållande kolväten"; "'05'";1;"Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall"; "'051'";2;"Smittfarligt sjukvårdsavfall"; "'0511'";3;"Smittfarligt sjukvårdsavfall från människor"; "'0512'";3;"Smittfarligt djuravfall"; "'052'";2;"Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall"; "'0521'";3;"Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall från människor"; "'0522'";3;"Icke-smittfarligt djuravfall"; "'06'";1;"Metallavfall"; "'061'";2;"Järnskrot"; "'0611'";3;"Järnskrot"; "'062'";2;"Skrot av andra metaller än järn"; "'0621'";3;"Skrot av ädelmetaller"; "'0623'";3;"Annat aluminiumskrot"; "'0624'";3;"Kopparskrot"; "'0625'";3;"Blyskrot"; "'0626'";3;"Skrot av andra metaller"; "'063'";2;"Blandat metallskrot"; "'0631'";3;"Blandade metallförpackningar"; "'0632'";3;"Annat blandat metallskrot"; "'07'";1;"Icke-metalliskt avfall"; "'071'";2;"Glasavfall"; "'0711'";3;"Förpackningsavfall av glas"; "'0712'";3;"Annat glasavfall"; "'072'";2;"Pappers- och pappavfall"; "'0721'";3;"Förpackningsavfall av papper och papp"; "'0723'";3;"Annat pappers- och pappavfall"; "'073'";2;"Gummiavfall"; "'0731'";3;"Kasserade däck"; "'074'";2;"Plastavfall"; "'0741'";3;"Förpackningsavfall av plast"; "'0742'";3;"Annat plastavfall"; "'075'";2;"Träavfall"; "'0751'";3;"Förpackningsavfall av trä"; "'0752'";3;"Spån"; "'0753'";3;"Annat träavfall"; "'076'";2;"Textilavfall"; "'0761'";3;"Begagnade kläder"; "'0762'";3;"Diverse textilavfall"; "'0763'";3;"Läderavfall"; "'077'";2;"Avfall som innehåller PCB"; "'0771'";3;"Oljor som innehåller PCB"; "'0772'";3;"Utrustning som innehåller eller som är förorenad av PCB"; "'0773'";3;"Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB"; "'08'";1;"Kasserad utrustning"; "'081'";2;"Uttjänta fordon"; "'0812'";3;"Andra kasserade fordon"; "'082'";2;"Kasserad elektrisk och elektronisk utrustning"; "'0821'";3;"Kasserad större hushållsutrustning"; "'0823'";3;"Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning"; "'084'";2;"Kasserade delar till maskiner och utrustning"; "'0841'";3;"Batterier och ackumulatorer"; "'0843'";3;"Andra kasserade delar till maskiner och utrustning"; "'09'";1;"Animaliskt och vegetabiliskt avfall"; "'091'";2;"Avfall från bearbetning av livsmedel och matavfall"; "'0911'";3;"Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och matavfall"; "'0912'";3;"Vegetabiliskt avfall från bearbetning av livsmedel och vegetabiliskt matavfall"; "'0913'";3;"Blandat avfall från bearbetning av livsmedel och blandat matavfall"; "'092'";2;"Grönt avfall"; "'0921'";3;"Grönt avfall"; "'093'";2;"Slam och gödsel"; "'0931'";3;"Slam och gödsel"; "'10'";1;"Blandat vanligt avfall"; "'101'";2;"Hushållsavfall och liknande avfall"; "'1011'";3;"Hushållsavfall"; "'1012'";3;"Avfall från gaturenhållning"; "'102'";2;"Blandade och ej differentierade material"; "'1021'";3;"Blandat förpackningsavfall"; "'1022'";3;"Annat blandat och ej differentierat avfall"; "'103'";2;"Sorteringsrester"; "'1032'";3;"Andra sorteringsrester"; "'11'";1;"Vanligt slam"; "'111'";2;"Slam från avloppsrening"; "'1111'";3;"Slam från behandling av kommunalt avloppsvatten"; "'1112'";3;"Biologiskt nedbrytbart slam från behandling av annat avloppsvatten"; "'112'";2;"Slam från rening av dricksvatten och processvatten"; "'1121'";3;"Slam från rening av dricksvatten och processvatten"; "'113'";2;"Ej förorenade muddermassor"; "'1131'";3;"Ej förorenade muddermassor"; "'114'";2;"Slamtanksinnehåll"; "'1141'";3;"Slamtanksinnehåll"; "'12'";1;"Mineralavfall"; "'121'";2;"Övrigt bygg- och rivningsavfall"; "'1211'";3;"Betong-, tegel- och gipsavfall"; "'1212'";3;"Avfall från kolväteinnehållande vägbeläggningsmaterial"; "'1213'";3;"Blandat byggavfall"; "'122'";2;"Asbestavfall"; "'1221'";3;"Asbestavfall"; "'123'";2;"Avfall av naturligt förekommande mineraler"; "'1231'";3;"Avfall av naturligt förekommande mineraler"; "'124'";2;"Avfall från förbränning"; "'1241'";3;"Avfall från rökgasrening"; "'1242'";3;"Slagg och aska från värmebehandling och förbränning"; "'125'";2;"Diverse mineralavfall"; "'1251'";3;"Avfall av konstgjorda mineral"; "'1252'";3;"Avfall av eldfasta material"; "'126'";2;"Förorenade jord- och muddermassor"; "'1261'";3;"Förorenade jordmassor och byggavfall"; "'1262'";3;"Förorenade muddermassor"; "'13'";1;"Stelnat, stabiliserat eller förglasat avfall"; "'131'";2;"Stelnat eller stabiliserat avfall"; "'1311'";3;"Stelnat eller stabiliserat avfall"; "'132'";2;"Förglasat avfall"; "'1321'";3;"Förglasat avfall";