Toimialaluokitus 2008

B Kaivostoiminta ja louhinta

Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja malmit), nestemäisinä (raakaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien kaivu, louhinta ja pumppaus. Otto voi tapahtua maanalaisesta louhoksesta, avolouhoksesta, kaasu- tai öljylähteestä tai meren pohjasta.

Tähän pääluokkaan kuuluvat mineraaliraaka-aineiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoiminnot, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen, malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiinteiden polttoaineiden sintraus tai pelletöinti. Näistä toiminnoista huolehtivat usein mineraalien oton suorittavat tai niiden lähellä sijaitsevat yksiköt.

Kaivostoiminta jaetaan kaksinumerotasoille tuotetun mineraalin perusteella. Luokkiin 05 ja 06 kuuluvat fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, ruskohiili, raakaöljy, maakaasu) kaivostoiminta, louhinta ja pumppaus. Luokkiin 07 ja 08 kuuluvat metallimalmit, eri mineraalit ja louhintatuotteet sekä turve.

Jotkut tähän pääluokkaan kuuluvat toiminnot, kuten hiilivetyjen pumppaus, voidaan tehdä myös erikoistuneissa yksiköissä teollisena palveluna. Näiden yksiköiden palvelut luokitellaan tukipalveluina luokkaan 09. [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu

- talteenotettujen aineiden jatkojalostus luokitellaan kyseiseen teollisuuden luokkaan:
- kiven viimeistely ja kivituotteiden valmistus (23700)
- mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen, kun se ei tapahdu kaivostoiminnan yhteydessä (23910, 23990)
- maaperän rakentaminen kaivostoimintaa varten (43120)
- geofysikaaliset, geologiset ja seismiset tutkimukset (71129)
- raakaveden otto, puhdistus ja jakelu (36000)
- luonnon lähde- ja kivennäisvesien pullottaminen lähteillä ja kaivoilla (11070) [1]

Hakusana

  • energiamineraalien kaivu
  • fossiilisten polttoaineiden kaivu
  • kaivos- ja kaivannaistoiminta
  • kaivostoiminta
  • mineraalien kaivu ja nosto
  • mineraalien muokkaus kaivospaikalla
  • rikastaminen (malmien) kaivospaikalla

...