Palaa luokitusten etusivulle

Ammattiluokitus 1987 ja ammattiluokitus 2001 välinen luokitusavain

Ammattiluokitus 1987 Ammattiluokitus 2001
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2 Erityisasiantuntijat
3 Asiantuntijat
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
9 Muut työntekijät
00 Tekniikan alaan kuuluva työ 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat
13 Pienyritysten johtajat
21 Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat
22 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat
31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat
81 Prosessityöntekijät
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät
000 Arkkitehdit, rakennusarkkitehdit 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat
2142 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat
001 Rakennusinsinöörit ja -teknikot 131 Pienyritysten johtajat
214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
315 Turvallisuuden ja laadun tarkastajat
0011 Rakennusinsinöörit 2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat
2142 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat
3151 Rakennus- ja palotarkastajat
0012 Rakennusteknikot ja -työnjohtajat 1313 Rakennusalan pienyritysten johtajat
2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat
3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat
31121 Talonrakennusalan asiantuntijat
31122 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat
3119 Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat
31191 Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit ja teknikot 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
0021 Sähkövoimatekniikan insinöörit 2143 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat
0022 Sähkövoimatekniikan teknikot ja työnjohtajat 2143 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat
3113 Sähkötekniikan asiantuntijat
003 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit ja teknikot 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
312 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym.
313 Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät
0031 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit 2143 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat
2144 Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat
0032 Elektroniikan ja tietotekniikan teknikot ja työnjohtajat 2144 Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat
3114 Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat
3120 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym.
3139 Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät
004 Koneinsinöörit ja -teknikot 123 Asiantuntijajohtajat
214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
314 Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat
315 Turvallisuuden ja laadun tarkastajat
816 Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat
0041 Koneinsinöörit 2145 Konetekniikan erityisasiantuntijat
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat
3152 Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat
31522 Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat
0042 Koneteknikot ja -työnjohtajat 1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat
2145 Konetekniikan erityisasiantuntijat
3115 Konetekniikan asiantuntijat
3145 Lentoturvallisuusteknikot ym.
3152 Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat
31522 Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat
8161 Voimalaitosten koneenhoitajat
005 Kemiallis-teknisen alan insinöörit ja teknikot 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
0051 Kemiallis-teknisen alan insinöörit 2145 Konetekniikan erityisasiantuntijat
2146 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat
0052 Kemiallis-teknisen alan teknikot ja työnjohtajat 3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat
3116 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat
3119 Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat
31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat
006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit ja teknikot 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
0061 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit 2147 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat
0062 Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot ja työnjohtajat 3117 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat
007 Muiden teknisten alojen insinöörit ja teknikot 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
221 Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
0071 Muiden teknisten alojen insinöörit 2145 Konetekniikan erityisasiantuntijat
2146 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat
2213 Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat
22132 Metsäalan erityisasiantuntijat
0072 Muiden teknisten alojen teknikot ja työnjohtajat 3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat
31122 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat
3116 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat
3119 Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat
31193 Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat
31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat
008 Maanmittausinsinöörit ja -teknikot, kartoittajat 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
0081 Maanmittausinsinöörit 2142 Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat
2148 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat
0082 Maanmittausteknikot ja -työnjohtajat 3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat
31123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat
0083 Kartoittajat 2148 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat
3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat
31123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat
009 Muut ryhmään 00 kuuluvat 311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
931 Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät
0091 Piirtäjät ym. 3118 Tekniset piirtäjät
0092 Mittausapulaiset 9312 Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät
0099 Muut alaryhmään 009 kuuluvat 3119 Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat
31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat
01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ 21 Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat
31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat
32 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat
010 Kemistit 211 Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat
2113 Kemistit
011 Fyysikot 211 Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat
2111 Fyysikot ja astronomit
012 Laborantit, laboratorioapulaiset 321 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat
3211 Laborantit ym.
013 Geologit ym. 211 Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat
2114 Geologit ja geofyysikot
014 Meteorologit, hydrologit ym. 211 Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
0141 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät 2111 Fyysikot ja astronomit
2112 Meteorologit
0142 Sääteknikot ja säähavainnontekijät 3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat
019 Muut ryhmään 01 kuuluvat 311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat
3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat
3119 Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat
31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat
02 Biologian alaan kuuluva työ 13 Pienyritysten johtajat
22 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat
32 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat
021 Biologit 221 Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat
2211 Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym.
2212 Farmakologit, patologit ym.
22121 Farmakologit, biokemistit ym.
022 Maatalousneuvojat ja -tutkijat 131 Pienyritysten johtajat
221 Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat
321 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat
322 Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)
0221 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan tutkijat ja suunnittelijat 1311 Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat
2213 Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat
22131 Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat
3212 Agrologit ja metsätalousteknikot
32121 Agrologit
0222 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvonta- ja valistustyö 3212 Agrologit ja metsätalousteknikot
32121 Agrologit
3213 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat
3227 Seminologit ym.
023 Metsätalousneuvojat ja -tutkijat 221 Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat
321 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat
0231 Metsätaloustutkijat 2213 Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat
22132 Metsäalan erityisasiantuntijat
3212 Agrologit ja metsätalousteknikot
32122 Metsätalousteknikot
0232 Metsätalousneuvojat ja -valvojat 3212 Agrologit ja metsätalousteknikot
32122 Metsätalousteknikot
3213 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat
029 Muut ryhmään 02 kuuluvat 321 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat
3211 Laborantit ym.
3212 Agrologit ja metsätalousteknikot
32122 Metsätalousteknikot
3213 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat
03 Opetusalaan kuuluva työ 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat
13 Pienyritysten johtajat
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
33 Liikenneopettajat ym.
51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym.
030 Koulujen rehtorit 122 Tuotanto- ja linjajohtajat
1229 Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat
12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit
031 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat 231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
0311 Professorit 2310 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
23101 Professorit
0312 Lehtorit, yliassistentit 2310 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
23102 Lehtorit ja yliassistentit
0313 Assistentit, tuntiopettajat ym. 2310 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
23103 Assistentit ja tuntiopettajat
032 Aineenopettajat, lehtorit 232 Aineenopettajat ja lehtorit
233 Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat
0321 Peruskoulun ja lukion aineenopettajat 2321 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat
23211 Matemaattisten aineiden opettajat
23212 Äidinkielenopettajat
23213 Kieltenopettajat
23214 Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat
23215 Taito- ja taideaineiden opettajat
23219 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat
2331 Luokanopettajat
0322 Ammatillisten oppilaitosten aineenopettajat 2322 Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat
23221 Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit
23222 Ammatillisten oppilaitosten lehtorit
2323 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat
0323 Muiden oppilaitosten aineenopettajat 2322 Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat
23221 Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit
23222 Ammatillisten oppilaitosten lehtorit
2323 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat
0324 Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset) 2322 Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat
23222 Ammatillisten oppilaitosten lehtorit
033 Luokanopettajat 233 Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat
2331 Luokanopettajat
034 Erityisopettajat 234 Erityisopettajat
0341 Erityisluokanopettajat 2340 Erityisopettajat
0342 Luokattomat erityisopettajat 2340 Erityisopettajat
035 Lastentarhanopettajat ym. 233 Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat
2332 Lastentarhanopettajat
036 Kouluttajat 131 Pienyritysten johtajat
235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat
334 Liikenneopettajat ym.
0361 Koulutuspäälliköt 1317 Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat
2351 Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat
23511 Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat
2359 Opinto-ohjaajat
0362 Muut kouluttajat 2351 Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat
23511 Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat
2359 Opinto-ohjaajat
3340 Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym.
039 Muut ryhmään 03 kuuluvat 234 Erityisopettajat
235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat
334 Liikenneopettajat ym.
513 Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym.
0391 Puhetaidon opettajat 2340 Erityisopettajat
2351 Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat
23512 Puhe- ja esiintymistaidon opettajat
0392 Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit 2359 Opinto-ohjaajat
3340 Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym.
0393 Muut opettajat 3340 Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym.
0399 Muut opetusalan työntekijät 5133 Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym.
51332 Henkilökohtaiset avustajat ym.
04 Uskonnon alaan kuuluva työ 24 Muiden alojen erityisasiantuntijat
34 Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat
041 Papit ym. 246 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat
348 Seurakuntatyöntekijät
0411 Papit (ev.lut. ja ortodoksit) 2460 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat
0412 Saarnaajat ym. 3480 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät
34809 Muut seurakuntatyöntekijät
049 Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät 246 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat
2460 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat
348 Seurakuntatyöntekijät
3480 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät
34801 Diakonit ja diakonissat
05 Lainopillinen työ 24 Muiden alojen erityisasiantuntijat
34 Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat
051 Tuomioistuinlakimiehet 242 Lainopilliset erityisasiantuntijat
2422 Tuomioistuinlakimiehet
052 Syyttäjät 242