code;level;classificationItemName; "'01100'";1;"Upseerit"; "'02100'";1;"Aliupseerit"; "'03100'";1;"Sotilasammattihenkilöstö"; "'11110'";1;"Lainsäätäjät"; "'11121'";1;"Valtion keskushallinnon johtajat"; "'11122'";1;"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"; "'11141'";1;"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"; "'11142'";1;"Muiden järjestöjen johtajat"; "'11200'";1;"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"; "'12110'";1;"Talousjohtajat"; "'12120'";1;"Henkilöstöjohtajat"; "'12130'";1;"Politiikka- ja suunnittelujohtajat"; "'12190'";1;"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"; "'12210'";1;"Myynti- ja markkinointijohtajat"; "'12220'";1;"Mainos- ja tiedotusjohtajat"; "'12230'";1;"Tutkimus- ja kehitysjohtajat"; "'13110'";1;"Maa- ja metsätalouden johtajat"; "'13120'";1;"Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"; "'13210'";1;"Teollisuuden tuotantojohtajat"; "'13220'";1;"Kaivostoiminnan tuotantojohtajat"; "'13230'";1;"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat"; "'13240'";1;"Hankinta- ja jakelujohtajat"; "'13300'";1;"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"; "'13410'";1;"Lastenhoidon johtajat"; "'13420'";1;"Terveydenhuollon johtajat"; "'13430'";1;"Vanhustenhuollon johtajat"; "'13440'";1;"Sosiaalihuollon johtajat"; "'13450'";1;"Opetusalan johtajat"; "'13460'";1;"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"; "'13490'";1;"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"; "'14110'";1;"Hotellinjohtajat"; "'14120'";1;"Ravintolanjohtajat"; "'14200'";1;"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat"; "'14310'";1;"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat"; "'14390'";1;"Muut palvelualojen johtajat"; "'21110'";1;"Fyysikot ja astronomit"; "'21120'";1;"Meteorologit"; "'21130'";1;"Kemistit"; "'21140'";1;"Geologit ja geofyysikot"; "'21200'";1;"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät"; "'21310'";1;"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat"; "'21321'";1;"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat"; "'21322'";1;"Metsätalouden erityisasiantuntijat"; "'21330'";1;"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat"; "'21410'";1;"Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat"; "'21420'";1;"Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat"; "'21430'";1;"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat"; "'21440'";1;"Konetekniikan erityisasiantuntijat"; "'21450'";1;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat"; "'21460'";1;"Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat"; "'21490'";1;"Muut tekniikan erityisasiantuntijat"; "'21510'";1;"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat"; "'21520'";1;"Elektroniikan erityisasiantuntijat"; "'21531'";1;"Tietoliikenneteknologian tutkijat"; "'21532'";1;"Tietotekniikka-alan tutkijat"; "'21610'";1;"Talonrakennuksen arkkitehdit"; "'21620'";1;"Maisema-arkkitehdit"; "'21630'";1;"Tuote- ja vaatesuunnittelijat"; "'21640'";1;"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat"; "'21650'";1;"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat"; "'21660'";1;"Graafiset ja multimediasuunnittelijat"; "'22110'";1;"Yleislääkärit"; "'22121'";1;"Ylilääkärit"; "'22122'";1;"Erikoislääkärit"; "'22211'";1;"Ylihoitajat"; "'22212'";1;"Osastonhoitajat"; "'22500'";1;"Eläinlääkärit"; "'22610'";1;"Hammaslääkärit"; "'22620'";1;"Proviisorit"; "'22630'";1;"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat"; "'22650'";1;"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat"; "'22660'";1;"Kuulontutkijat ja puheterapeutit"; "'22690'";1;"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat"; "'23101'";1;"Professorit"; "'23102'";1;"Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)"; "'23103'";1;"Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)"; "'23104'";1;"Yliopettajat (AMK)"; "'23105'";1;"Lehtorit (AMK)"; "'23106'";1;"Tuntiopettajat ym. (AMK)"; "'23200'";1;"Ammatillisen koulutuksen opettajat"; "'23301'";1;"Matemaattisten aineiden opettajat"; "'23302'";1;"Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat"; "'23303'";1;"Taito- ja taideaineiden opettajat"; "'23304'";1;"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat"; "'23411'";1;"Luokanopettajat"; "'23412'";1;"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)"; "'23420'";1;"Lastentarhanopettajat"; "'23510'";1;"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat"; "'23520'";1;"Erityisopettajat"; "'23530'";1;"Muut kieltenopettajat"; "'23540'";1;"Muut musiikin opettajat"; "'23550'";1;"Muut taideaineiden opettajat"; "'23560'";1;"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat"; "'23591'";1;"Opinto-ohjaajat"; "'23592'";1;"Muut opetuksen erityisasiantuntijat"; "'24110'";1;"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat"; "'24120'";1;"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat"; "'24130'";1;"Rahoitusanalyytikot"; "'24210'";1;"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat"; "'24220'";1;"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat"; "'24230'";1;"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat"; "'24240'";1;"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat"; "'24310'";1;"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat"; "'24320'";1;"Tiedottajat"; "'24330'";1;"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)"; "'24340'";1;"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat"; "'25110'";1;"Sovellusarkkitehdit"; "'25120'";1;"Sovellussuunnittelijat"; "'25130'";1;"Web- ja multimediakehittäjät"; "'25140'";1;"Sovellusohjelmoijat"; "'25190'";1;"Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät"; "'25210'";1;"Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat"; "'25220'";1;"Tietojärjestelmien ylläpitäjät"; "'25230'";1;"Tietoverkkojen erityisasiantuntijat"; "'25290'";1;"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat"; "'26110'";1;"Asianajajat"; "'26120'";1;"Tuomioistuinlakimiehet"; "'26190'";1;"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat"; "'26211'";1;"Arkistonhoitajat"; "'26212'";1;"Museoalan erityisasiantuntijat"; "'26220'";1;"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym."; "'26310'";1;"Ekonomistit"; "'26320'";1;"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat"; "'26330'";1;"Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit"; "'26340'";1;"Psykologit"; "'26351'";1;"Sosiaalityöntekijät ym."; "'26352'";1;"Sosiaalialan suunnittelijat ym."; "'26360'";1;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat"; "'26410'";1;"Kirjailijat ym."; "'26421'";1;"Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt"; "'26422'";1;"Lehtien yms. toimittajat"; "'26423'";1;"Radio- ja tv-toimittajat"; "'26430'";1;"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät"; "'26510'";1;"Kuvataiteilijat"; "'26520'";1;"Muusikot, laulajat ja säveltäjät"; "'26530'";1;"Tanssitaiteilijat ja koreografit"; "'26540'";1;"Ohjaajat ja tuottajat"; "'26550'";1;"Näyttelijät"; "'26560'";1;"Juontajat, kuuluttajat ym."; "'26590'";1;"Muut taiteilijat"; "'31110'";1;"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat"; "'31121'";1;"Talonrakentamisen asiantuntijat"; "'31122'";1;"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat"; "'31123'";1;"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat"; "'31130'";1;"Sähkötekniikan asiantuntijat"; "'31140'";1;"Elektroniikan asiantuntijat"; "'31150'";1;"Konetekniikan asiantuntijat"; "'31160'";1;"Kemian prosessitekniikan asiantuntijat"; "'31170'";1;"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat"; "'31180'";1;"Tekniset piirtäjät"; "'31190'";1;"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat"; "'31210'";1;"Kaivostyönjohtajat"; "'31220'";1;"Teollisuuden työnjohtajat"; "'31230'";1;"Rakennusalan työnjohtajat"; "'31310'";1;"Voimalaitosten prosessinhoitajat"; "'31320'";1;"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat"; "'31330'";1;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat"; "'31340'";1;"Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat"; "'31350'";1;"Metallien jalostuksen prosessinhoitajat"; "'31390'";1;"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat"; "'31410'";1;"Laborantit ym."; "'31420'";1;"Maa- ja kalatalousteknikot"; "'31430'";1;"Metsätalousteknikot"; "'31510'";1;"Laivojen konepäälliköt ja -mestarit"; "'31521'";1;"Isojen alusten päälliköt ja perämiehet"; "'31522'";1;"Pienten alusten päälliköt"; "'31523'";1;"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit"; "'31530'";1;"Lentokapteenit ja -perämiehet"; "'31540'";1;"Lennonjohtajat"; "'31550'";1;"Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat"; "'32110'";1;"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat"; "'32120'";1;"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)"; "'32130'";1;"Farmaseutit"; "'32141'";1;"Hammasteknikot"; "'32142'";1;"Apuvälineteknikot"; "'32211'";1;"Sairaanhoitajat"; "'32212'";1;"Terveydenhoitajat"; "'32220'";1;"Kätilöt"; "'32300'";1;"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat"; "'32400'";1;"Seminologit ym."; "'32510'";1;"Suuhygienistit"; "'32540'";1;"Optikot"; "'32550'";1;"Fysioterapeutit ym."; "'32570'";1;"Terveys- ja työsuojelutarkastajat"; "'32580'";1;"Sairaankuljetuksen ensihoitajat"; "'32591'";1;"Toimintaterapeutit"; "'32592'";1;"Muut terapeutit"; "'33110'";1;"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat"; "'33120'";1;"Luotto- ja laina-asiantuntijat"; "'33130'";1;"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat"; "'33140'";1;"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat"; "'33150'";1;"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat"; "'33210'";1;"Vakuutusalan palvelumyyjät"; "'33220'";1;"Myyntiedustajat"; "'33230'";1;"Sisäänostajat"; "'33240'";1;"Kaupanvälittäjät"; "'33310'";1;"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät"; "'33320'";1;"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät"; "'33330'";1;"Työnvälittäjät"; "'33341'";1;"Kiinteistönvälittäjät"; "'33342'";1;"Isännöitsijät"; "'33390'";1;"Muut liike-elämän asiantuntijat"; "'33410'";1;"Toimistotyön esimiehet"; "'33420'";1;"Asianajosihteerit"; "'33430'";1;"Johdon sihteerit ja osastosihteerit"; "'33440'";1;"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)"; "'33510'";1;"Tulli- ja rajavirkamiehet"; "'33520'";1;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat"; "'33530'";1;"Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät"; "'33540'";1;"Lupavirkamiehet"; "'33550'";1;"Komisariot ja ylikonstaapelit"; "'33590'";1;"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet"; "'34111'";1;"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet"; "'34112'";1;"Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat"; "'34113'";1;"Kuluttajaneuvojat ym."; "'34121'";1;"Sosiaalialan ohjaajat"; "'34122'";1;"Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)"; "'34123'";1;"Työn- ja askarteluohjaajat"; "'34131'";1;"Diakonit ja diakonissat"; "'34139'";1;"Muut seurakuntatyöntekijät"; "'34210'";1;"Urheilijat"; "'34220'";1;"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat"; "'34230'";1;"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat"; "'34310'";1;"Valokuvaajat"; "'34320'";1;"Sisustussuunnittelijat ym."; "'34330'";1;"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät"; "'34340'";1;"Keittiöpäälliköt"; "'34351'";1;"Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat"; "'34359'";1;"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat"; "'35110'";1;"Käytön operaattorit"; "'35120'";1;"Käytön tukihenkilöt"; "'35130'";1;"Tietoverkkoteknikot"; "'35140'";1;"Webmasterit ja -teknikot"; "'35210'";1;"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot"; "'35220'";1;"Televiestinnän tekniset asiantuntijat"; "'41100'";1;"Toimistoavustajat"; "'41200'";1;"Yleissihteerit"; "'41310'";1;"Tekstinkäsittelijät"; "'41320'";1;"Tallentajat"; "'42110'";1;"Pankki- ym. toimihenkilöt"; "'42120'";1;"Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym."; "'42130'";1;"Panttilainaajat"; "'42140'";1;"Maksujenperijät"; "'42210'";1;"Matkatoimistovirkailijat"; "'42220'";1;"Puhelinpalveluneuvojat"; "'42230'";1;"Puhelinvaihteenhoitajat"; "'42240'";1;"Hotellin vastaanottovirkailijat"; "'42250'";1;"Informaatiopisteen asiakasneuvojat"; "'42260'";1;"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat"; "'42270'";1;"Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat"; "'42291'";1;"Hälytyspäivystäjät"; "'42299'";1;"Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät"; "'43110'";1;"Taloushallinnon toimistotyöntekijät"; "'43120'";1;"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät"; "'43130'";1;"Palkanlaskijat"; "'43210'";1;"Varastonhoitajat ym."; "'43220'";1;"Tuotannon valmistelijat"; "'43231'";1;"Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym."; "'43239'";1;"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät"; "'44110'";1;"Kirjastotyöntekijät"; "'44121'";1;"Postinkantajat"; "'44122'";1;"Toimistovahtimestarit"; "'44130'";1;"Koodaajat, oikolukijat ym."; "'44150'";1;"Arkistotyöntekijät"; "'44160'";1;"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät"; "'44190'";1;"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät"; "'51110'";1;"Lentoemännät, purserit ym."; "'51120'";1;"Konduktöörit, lipuntarkastajat ym."; "'51130'";1;"Matkaoppaat"; "'51201'";1;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt"; "'51202'";1;"Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt"; "'51310'";1;"Tarjoilijat"; "'51320'";1;"Baarimestarit"; "'51410'";1;"Kampaajat ja parturit"; "'51420'";1;"Kosmetologit ym."; "'51510'";1;"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa"; "'51520'";1;"Yksityiskotien taloudenhoitajat"; "'51530'";1;"Kiinteistöhuollon työntekijät"; "'51610'";1;"Astrologit, ennustajat ym."; "'51631'";1;"Hautaustoimistonhoitajat ym."; "'51632'";1;"Muut hautaustyöntekijät"; "'51640'";1;"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat"; "'51650'";1;"Ajo-opettajat"; "'51690'";1;"Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät"; "'52110'";1;"Kioski- ja torimyyjät"; "'52120'";1;"Katumyyjät (elintarvikkeet)"; "'52210'";1;"Kauppiaat (pienyrittäjät)"; "'52220'";1;"Myymäläesimiehet"; "'52230'";1;"Myyjät"; "'52300'";1;"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät"; "'52410'";1;"Mallit"; "'52420'";1;"Tuote-esittelijät"; "'52430'";1;"Suoramyyjät"; "'52440'";1;"Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät"; "'52450'";1;"Huoltamotyöntekijät"; "'52460'";1;"Kahvila- ja baarimyyjät"; "'52490'";1;"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät"; "'53111'";1;"Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym."; "'53112'";1;"Perhepäivähoitajat"; "'53113'";1;"Lastenkerhojen ohjaajat ym."; "'53120'";1;"Koulunkäyntiavustajat"; "'53211'";1;"Mielenterveyshoitajat"; "'53212'";1;"Kehitysvammaisten hoitajat"; "'53213'";1;"Sosiaalialan hoitajat"; "'53219'";1;"Muut lähihoitajat"; "'53221'";1;"Kotityöpalvelutyöntekijät"; "'53222'";1;"Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym."; "'53291'";1;"Hammashoitajat"; "'53292'";1;"Välinehuoltajat"; "'53293'";1;"Apteekkien lääketyöntekijät"; "'53294'";1;"Hierojat ja kuntohoitajat"; "'54110'";1;"Palomiehet"; "'54120'";1;"Poliisit"; "'54130'";1;"Vanginvartijat"; "'54140'";1;"Vartijat"; "'54190'";1;"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät"; "'61111'";1;"Peltoviljelijät"; "'61112'";1;"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"; "'61120'";1;"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat"; "'61131'";1;"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät"; "'61132'";1;"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät"; "'61140'";1;"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat"; "'61211'";1;"Karjankasvattajat ym."; "'61212'";1;"Karjanhoitajat ym."; "'61213'";1;"Lemmikkieläinten kasvattajat"; "'61214'";1;"Maatalouslomittajat"; "'61220'";1;"Siipikarjankasvattajat"; "'61230'";1;"Mehiläistenhoitajat ym."; "'61291'";1;"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat"; "'61299'";1;"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat"; "'61300'";1;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat"; "'62100'";1;"Metsurit ja metsätyöntekijät"; "'62211'";1;"Kalanviljely-yrittäjät"; "'62212'";1;"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"; "'62220'";1;"Kalastajat"; "'62240'";1;"Riistanhoitajat ja metsästäjät"; "'71110'";1;"Talonrakentajat"; "'71120'";1;"Muurarit ym."; "'71130'";1;"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym."; "'71140'";1;"Betonirakentajat ja raudoittajat"; "'71150'";1;"Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät"; "'71190'";1;"Muut rakennustyöntekijät"; "'71210'";1;"Kattoasentajat ja -korjaajat"; "'71220'";1;"Lattianpäällystystyöntekijät"; "'71230'";1;"Rappaajat"; "'71240'";1;"Eristäjät"; "'71250'";1;"Lasinasentajat"; "'71260'";1;"Putkiasentajat"; "'71270'";1;"Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat"; "'71310'";1;"Rakennusmaalarit ym."; "'71320'";1;"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat"; "'71330'";1;"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat"; "'72110'";1;"Muotin- ja keernantekijät"; "'72120'";1;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat"; "'72130'";1;"Ohutlevysepät"; "'72140'";1;"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät"; "'72150'";1;"Kaapelin- ja köysienasentajat"; "'72210'";1;"Sepät"; "'72220'";1;"Työkaluntekijät ja lukkosepät"; "'72230'";1;"Koneenasettajat ja koneistajat"; "'72240'";1;"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat"; "'72310'";1;"Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat"; "'72320'";1;"Lentokoneasentajat ja -korjaajat"; "'72330'";1;"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat"; "'72340'";1;"Polkupyöränkorjaajat ym."; "'73110'";1;"Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat"; "'73120'";1;"Soittimien tekijät ja virittäjät"; "'73130'";1;"Koru-, kulta- ja hopeasepät"; "'73140'";1;"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat"; "'73150'";1;"Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät"; "'73160'";1;"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit"; "'73170'";1;"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät"; "'73180'";1;"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät"; "'73190'";1;"Muut käsityöntekijät"; "'73210'";1;"Painopinnanvalmistajat"; "'73220'";1;"Painajat"; "'73230'";1;"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät"; "'74110'";1;"Rakennussähköasentajat"; "'74120'";1;"Muut sähköasentajat"; "'74130'";1;"Linja-asentajat ja -korjaajat"; "'74211'";1;"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat"; "'74212'";1;"Automaatioasentajat ja -korjaajat"; "'74220'";1;"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat"; "'75110'";1;"Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym."; "'75120'";1;"Leipurit ja kondiittorit"; "'75130'";1;"Meijeristit, juustomestarit ym."; "'75140'";1;"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat"; "'75150'";1;"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat"; "'75160'";1;"Tupakkatuotteiden valmistajat"; "'75210'";1;"Raakapuun käsittelijät"; "'75220'";1;"Huonekalupuusepät ym."; "'75230'";1;"Konepuusepät"; "'75310'";1;"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät"; "'75320'";1;"Leikkaajat ja mallimestarit"; "'75330'";1;"Koru- ja muut tekstiiliompelijat"; "'75340'";1;"Verhoilijat"; "'75350'";1;"Turkisten muokkaajat ja nahkurit"; "'75360'";1;"Suutarit ym."; "'75410'";1;"Vedenalaistyöntekijät"; "'75420'";1;"Panostajat ja räjäyttäjät"; "'75430'";1;"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)"; "'75440'";1;"Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat"; "'75490'";1;"Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät"; "'81110'";1;"Kaivos- ja louhostyöntekijät"; "'81120'";1;"Rikastustyöntekijät"; "'81130'";1;"Iskuporaajat ja syväkairaajat"; "'81140'";1;"Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät"; "'81210'";1;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät"; "'81220'";1;"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät"; "'81310'";1;"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym."; "'81320'";1;"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät"; "'81410'";1;"Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'81420'";1;"Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'81430'";1;"Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'81510'";1;"Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat"; "'81520'";1;"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat"; "'81530'";1;"Teollisuusompelijat"; "'81540'";1;"Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat"; "'81550'";1;"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym."; "'81560'";1;"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät"; "'81570'";1;"Pesulatyöntekijät"; "'81590'";1;"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'81600'";1;"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät"; "'81710'";1;"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät"; "'81720'";1;"Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät"; "'81810'";1;"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat"; "'81821'";1;"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet"; "'81822'";1;"Muut laitosmiehet ym."; "'81830'";1;"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat"; "'81890'";1;"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät"; "'82110'";1;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat"; "'82120'";1;"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat"; "'82190'";1;"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat"; "'83110'";1;"Veturinkuljettajat"; "'83120'";1;"Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät"; "'83210'";1;"Moottoripyörälähetit yms."; "'83220'";1;"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat"; "'83310'";1;"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat"; "'83320'";1;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat"; "'83410'";1;"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat"; "'83420'";1;"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat"; "'83430'";1;"Nosturinkuljettajat"; "'83441'";1;"Ahtaajat"; "'83442'";1;"Trukinkuljettajat ym."; "'83500'";1;"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät"; "'91110'";1;"Kotiapulaiset ja -siivoojat"; "'91121'";1;"Toimistosiivoojat ym."; "'91122'";1;"Hotellisiivoojat"; "'91123'";1;"Sairaala- ja laitosapulaiset"; "'91124'";1;"Päiväkotiapulaiset"; "'91129'";1;"Muut muualla luokittelemattomat siivoojat"; "'91220'";1;"Ajoneuvojen pesijät"; "'91230'";1;"Ikkunanpesijät"; "'91290'";1;"Muut puhdistustyöntekijät"; "'92110'";1;"Maanviljelyn avustavat työntekijät"; "'92120'";1;"Karjankasvatuksen avustavat työntekijät"; "'92130'";1;"Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät"; "'92140'";1;"Avustavat puutarhatyöntekijät"; "'92150'";1;"Metsätalouden avustavat työntekijät"; "'92160'";1;"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät"; "'93110'";1;"Kaivosten avustavat työntekijät"; "'93120'";1;"Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät"; "'93130'";1;"Rakennusalan avustavat työntekijät"; "'93210'";1;"Käsinpakkaajat"; "'93290'";1;"Muut valmistusalan avustavat työntekijät"; "'93310'";1;"Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat"; "'93320'";1;"Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat"; "'93330'";1;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym."; "'93340'";1;"Hyllyjen täyttäjät"; "'94110'";1;"Pikaruokatyöntekijät"; "'94120'";1;"Avustavat keittiötyöntekijät"; "'95100'";1;"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym."; "'95200'";1;"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)"; "'96110'";1;"Jätteiden kerääjät"; "'96120'";1;"Jätteiden lajittelijat"; "'96130'";1;"Kadunlakaisijat ym."; "'96210'";1;"Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat"; "'96220'";1;"Satunnaistöiden tekijät"; "'96230'";1;"Mittareiden lukijat ym."; "'96240'";1;"Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät"; "'96290'";1;"Muut muualla luokittelemattomat työntekijät";