Terveys ja sosiaaliturva

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Terveydenhuoltomenot 1)

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

1) Pl. investointimenot. Tilastoinnissa käytetään EU-asetusperusteista SHA 2011-tilastointijärjestelmää.
2) Pl. työterveys-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto. Ml. kotisairaanhoito 2000–2014.
3) Pl. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoito. Ml. kotihoito vuodesta 2015.

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

  2000 2010 2018 2019 2020 2021
  Tuhatta     
Terveyskeskus            
Avohoitokäynnit 1)  25 131 27 191 I   25 138 23 803 20 935 . .
Lääkärikäynnit  10 350 7 129 I     6 444 5 949 4 664 . .
Muut  14 780 18 796 I   18 694 17 855 16 271 . .
Erikoissairaanhoito            
Avohoitokäynnit 2)  5 693 7 858 10 495 11 268 11 166 12 884
Päiväkirurgiset hoitojaksot 219 287 426 457 445 460
Vuodeosastojen hoitojaksot  962 816 734 731 662 656

1) Pl. hammashuolto, työterveyshuolto, kotihoito ja kotipalvelu
2) Sisältää käynnit julkisessa erikoissairaanhoidossa

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin

Kohderyhmä 2010 2019 2020
  Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 16 222 22,5 16 761 22,1
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 781 9,4 6 902 9,1
Vanhuus 19 171 35,0 30 872 42,8 32 048 42,2
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 844 2,6 1 858 2,4
Perhe ja lapset 5 845 10,7 7 118 9,9 7 322 9,6
Työttömyys 4 370 8,0 3 930 5,4 5 308 7,0
Asuminen 923 1,7 2 107 2,9 2 203 2,9
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 2 039 2,8 2 282 3,0
Hallinto 1 480 2,7 1 204 1,7 1 206 1,6
Yhteensä 54 832 100 72 117 100 75 891 100
% suhteessa BKT:hen 29,3   30,0   31,9  

Perhe-etuuksien saajat

  2000 2010 2020 2021
Vanhempainpäivärahat        
Äidit 97 359 103 577 79 666 82 686
Isät 42 924 56 393 58 170 60 710
Äitiysavustuksen saajat ml. adoptiotuki 55 228 60 188 49 177 47 077
Lapsilisä, joulukuu        
Saajat 586 834 561 534 538 210 535 576
Lapset 1 063 680 1 014 910 977 024 968 370
Lastenhoidon tuet 31.12.        
Saajat 84 657 89 701 66 968 62 839
Lapset 126 963 126 995 80 811 73 508
Elatustuki 31.12.        
Saajat . . 66 384 69 954 68 035
Lapset 107 962 97 776 101 814 98 551

 Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2022

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2021

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähteet: Kela
Finanssivalvonta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.5.2022

Eläkkeensaajat

Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Eläkelaji 2000 2010 2020 2021
Vanhuuseläke 869 672 1 093 267 1 397 155 1 407 489
Työttömyyseläke 54 291 33 938 - -
Työkyvyttömyyseläke 276 269 267 248 193 629 187 894
Osa-aikaeläke 24 533 28 764 291 120
Maatalouden erityiseläkkeet 40 845 24 330 8 409 7 206
Leskeneläke 252 798 263 176 220 395 217 371
Lapseneläke 28 476 22 503 15 994 15 476
Yhteensä 1 284 145 1 463 835 1 617 561 1 621 433

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.3.2022

Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2021

Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke), työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat

Kokonaiseläke, €/kk  Yhteensä % Miehet % Naiset %
0–   799 48 777 3,2 16 073 2,4 32 704 4,0
800–1 099 283 214 18,8 112 146 16,4 171 068 20,8
1 100–1 399 292 303 19,4 103 512 15,2 188 791 22,9
1 400–1 699 233 676 15,5 91 776 13,5 141 900 17,2
1 700–1 999 196 578 13,1 88 948 13,0 107 630 13,1
2 000–2 299 143 698 9,5 73 773 10,8 69 925 8,5
2 300–2 599 96 078 6,4 54 223 8,0 41 855 5,1
2 600–2 899 63 465 4,2 38 069 5,6 25 396 3,1
2 900–3 199 42 465 2,8 27 124 4,0 15 341 1,9
3 200– 105 797 7,0 76 344 11,2 29 453 3,6
Yhteensä 1 506 051 100 681 988 100 824 063 100
Keskieläke, €/kk 1 784   2 006   1 601  

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2022

Asumistuet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2022

Aihealue: Terveys ja sosiaaliturva

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 26.1.2023