Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen uudistetut julkaisuaikataulut sekä tietojen tarkentuminen

Kansantalouden tilinpidon vuoden 2018 ennakkotiedot julkaistiin 20.6.2019 ensimmäistä kertaa nopeutetulla aikataululla. Tästä lähtien ennakolliset vuositiedot julkaistaan neljännesvuosijulkistusten ajankohdissa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Ennakollisten vuositietojen lähteenä käytetään sekä neljännesvuosi- että vuosiaineistoja. Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten ajankohdat pysyvät jatkossakin ennallaan.

Julkistusten aikataulut

 • Helmi-maaliskuussa julkaistaan kansantalouden tilinpidosta ensimmäiset edellisen vuoden ennakkotiedot; helmikuun lopussa neljännesvuositilinpidon julkistuksen ja maaliskuun puolessa välissä sektoritilit neljänneksittäin julkistuksen yhteydessä. Maksutaseen neljännesvuositiedot (Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema sekä Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa) julkaistaan hieman myöhemmin, noin maaliskuun 20. päivän tienoilla. Maksutaseen vuositietoja ei julkaista erikseen, vaan ne ovat neljännesten summa.
 • Kesäkuussa julkaistavat ennakolliset vuositiedot tarkentuvat muiden muassa julkisen sektorin, investointien sekä yritystietojen osalta. Maksutase julkaisee neljännesvuositietojaan noin kesäkuun 20. päivän tienoilla.
 • Syyskuussa ennakollisia vuositietoja täydennetään julkista sektoria, kulutusta ja ulkomaita koskevilla tiedoilla. Ulkomaiden tiedot saadaan maksutaseesta. Näistä tiedoista tarkentuvat erityisesti palveluiden ulkomaankauppaa sekä ulkomaisiin sijoituksiin liittyvien omaisuustuloerien tiedot. Maksutase julkaisee neljännestietojaan noin syyskuun 20. päivän tienoilla, jolloin myös edellisen vuoden tietokantataulut päivittyvät.
 • Joulukuussa ennakollisia vuositietoja päivitetään tarkemmilla paikallishallinnon tilinpäätöstiedoilla. Maksutase julkaisee neljännesvuositietojaan noin joulukuun 20. päivän tienoilla.
 • Seuraavan vuoden maaliskuussa, noin 15 kuukauden viiveellä, julkaistaan laajat täydentyneisiin lähdeaineistoihin perustuvat vuositiedot, jolloin on saatavilla muiden muassa tarkemmat toimialakohtaiset tiedot. Maksutase päivittää myös tässä kohden kahden edellisten vuosien tietoja.
 • Marraskuussa 23 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä kansantalouden tilinpito julkaisee tarjonta- ja käyttötaulukot, jossa kansantalouden vuositilinpidon tiedot on tasapainotettu ja tilastollista eroa ei enää esiinny.
 • Maaliskuussa 27 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä lopulliset kansantalouden tilinpidon tiedot on täsmäytetty tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen kanssa.

Tietojen tarkentuminen

 • Kullakin neljänneksellä kansantalouden tilinpidon neljännes- ja vuositiedot täsmäytetään yhdenmukaisiksi. Kansantalouden neljännesvuositiedot päivittyvät tällä hetkellä vielä koko aikasarjan osalta joka neljänneksen yhteydessä. Käytänne muuttuu vuoden 2020 lopussa (neljännesvuositiinpidossa 27.11. ja sektoritilit neljännesvuosittain 18.12.). Tästä lähtien neljännesvuositietoja päivitetään vain kuluvalta vuodelta ja neljältä edelliseltä vuodelta eurooppalaisen harmonisoidun revisiopolitiikan suositusten mukaisesti.
 • Kansantalouden tilinpidon vuositietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys ja joulukuussa. Maaliskuussa kansantalouden tilinpidon tietoja päivitetään kolmen edellisen vuoden osalta. Kesä- ja syyskuussa päivitetään kahta edellistä vuotta, joulukuussa vain edellistä vuotta.
 • Maksutaseen tiedot puolestaan päivittyvät maalis- ja syyskuussa kahden edellisen vuoden osalta. Vuositiedot ovat neljännesten summa ja täten yhtenevät neljännesvuositietojen kanssa.
 • Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen tiedot päivitetään reaalitalouden eli vaihtotaseen osalta yhteneviksi neljänneksittäin. Rahoitustaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman osalta on käynnissä kehittämishanke, jossa pyritään erojen minimointiin vuoden 2020 loppuun mennessä.
 • Julkisen talouden alijäämä- ja velkaraportoinnin tarpeiden vuoksi kansantalouden tilinpidon tietoja voidaan päivittää maalis- ja syyskuussa jopa neljä vuotta taaksepäin.
 • Tietojen tarkentuminen on tärkeä osa kansantalouden vuosi- ja neljännesvuositilinpidon sekä maksutaseen laadintaprosessia. Kansantalouden tilinpidon lukujen tarkentumista ohjaa Euroopan unionin kansantalouden tilinpidon järjestelmä (suomeksi EKT 2010, englanniksi ESA 2010). Se määrittelee EU:n tilastovirastolle Eurostatille tiettyinä ajankohtina toimitettavien tietojen sisällön ja tarkkuustason. Maksutaseen osalta tietojen tarkentumista ohjaa BPM6-manuaali ja Euroopan keskuspankin (EKP) suuntaviivat.
 • Kun tilastotiedot julkaistaan kansallisesti, toimitetaan ne myös Eurostatille ja EKP:lle.

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen julkaisukäytänteet sekä uudistetut aikataulut vuodesta 2019 lähtien (pdf)

 

Lisätietoja:

Tuomas Rothovius, 029 551 3360, kansantalous@stat.fi