Avgiftsprinciper och priser

Statistikcentralen producerar avgiftsfria och avgiftsbelagda informationsprodukter och -tjänster. All statistik som producerats med budgetfinansiering är tillgänglig avgiftsfritt på internet. Som avgiftsbelagda tjänster produceras produkter och tjänster för användarnas specialbehov. För produktionen av dessa uppbärs en avgift i enlighet med finansministeriets förordning 1271/2019.

Statistikcentralens avgiftsbelagda verksamhet styrs förutom av finansministeriets förordning också av lagen om grunderna för avgifter till staten och förordningen om grunderna för avgifter till staten.

Produkter och tjänster utan avgift

 • statistiska uppgifter för allmänt bruk som fås i form av självbetjäning på internet
 • handlednings- och informationstjänster i liten skala (i regel kortare än 15 min.)
 • Statistikbibliotekets lånetjänster
 • temasidor, portaler och nättjänster som stöder användningen och tolkningen av statistik.

Produkter och tjänster med avgift

 • publikationer och tidningar inom statistikens område med undantag av publikationer för respektive statistik som fås i form av självbetjäning på internet
 • tryck- och leveranskostnader för alla publikationer
 • undersökningar samt statistiktjänster och andra sakkunnigtjänster, såsom intervju- och datainsamlingstjänster, utbildnings-, föreläsnings- och andra konsultationstjänster samt datatekniktjänster
 • bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt därtill hörande tjänster
 • registertjänster, t.ex. utlämnande av uppgifter ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister
 • databastjänster för enskilda kunder
 • användning av Statistikcentralens lokaler och anordningar
 • kopior av dödsattester för forsknings- och statistikändamål
 • andra produkter och tjänster jämförbara med dem som nämns ovan, såsom fotokopior och andra utskrifter.

Priser per arbetstimme och arbetsdag

Till exempel ett uppdrag i form av en specialutredning prissätts enligt utförda arbetstimmar.

Timpris för avgiftsbelagt arbete: 65–130 euro/timme beroende på hur krävande arbetet är.

Timpris för intervjuarbete: 30 euro/timme.

Datateknik- och metodtjänsternas priser per timme:

 • Programarbete 86 euro/timme
 • Statistiskt metodarbete 105 euro/timme
 • Lagringsarbete 45 euro/timme

Konsultationsarbetets pris per arbetsdag: Skattefri konsultationsavgift för en hel dag 880 euro, som även inkluderar förberedande arbete. Rese- och materialkostnader faktureras separat.

Till avgifterna läggs moms 24 %.

Avgifterna för enskilda produkter och tjänster finns på sidan för varje tjänst.

Senast uppdaterad 24.11.2020