Aluetietotuotteet

Tilastokeskuksen maksulliset aluetuotteet tarjoavat monipuolisen valikoiman alueellista tietoa eri aluejakojen mukaan. Usein tiedot ovat summattavissa ylemmälle aluetasolle, esim. kuntatiedon perusteella voidaan tuottaa myös maakunnittainen tieto.

Löydät aluetason tietoa myös tilastojemme kotisivuilta.

AlueOnline

AlueOnline-palvelussa on aluetietoa valmiina teemakarttoina ja kuvioina.

  • Tarkin aluetaso: kunta
  • Palveluun ei oteta enää uusia tilauksia.

Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Kaupunki- ja seutuindikaattorit tarjoavat kaupunkien ja kaupunkiseutujen toimintaa kuvaavia aikasarjoja taulukkomuodossa. 

Kunnittaiset toimipaikkatilastot (KunTo)

Kunnittaiset toimipaikkatilastot sisältävät tilastoja toimialaluokituksen 5-numerotasolla ja alueittain.

Maaseutuindikaattorit

Maaseutuindikaattorit sisältävät keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut.

Ruututietokanta

Ruututietokannassa on koordinaattipohjaisia tilastoaineistoja karttaruutuihin laskettuna. Se mahdollistaa alueiden tarkastelun hallinnollisista rajoista riippumatta.

SeutuNet

SeutuNet-palvelu sisältää tilauksesta tuotettuja alueellisia tilastokuvioita ja -taulukoita. Kuviot ovat kaikkien käytettävissä.

  • Tarkin aluetaso: kunnan osa-alue
  • Palveluun ei oteta enää uusia tilauksia.

Tilastokeskuksen tuottama ruutuaineisto yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään (YKR)

Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR) on yhdyskuntarakenteen eri ominaisuuksia kuvaava valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Se sisältää muun muassa 250 m x 250 m -ruuduittaisia aikasarjatietoja vuodesta 1980 lähtien.

  • Tarkin aluetaso: 250 m x 250 m -karttaruutu
  • YKR-ruutuaineistojen käyttö edellyttää Liiteri-sopimuksen tekemistä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.

Toimialoittainen yritystietopalvelu

Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja. Osa aineistosta on koko maan tasoista, osa ulottuu aina kuntatasolle saakka.

Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelu tarjoaa tarkat väestötilastotiedot eri aluejaoilla koko maasta. Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta:

Väestötilastopalvelu: Asunnot, rakennukset ja kesämökit

Asunnot, rakennukset ja kesämökit -väestötilastopalvelu sisältää tuoreimmat tiedot tietokannassa. 

Väestötilastopalvelu: Elinkeinorakenne ja työssäkäynti

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -väestötilastopalvelu sisältää alueittaista tietoa elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain sekä pendelöinnistä.

Väestötilastopalvelu: Muuttaneiden taustatiedot

Muuttaneiden taustatiedot -väestötilastopalvelu sisältää tuoreimmat tilastotiedot maassamuutosta ja siirtolaisuudesta muuttajien pääasiallisen toiminnan, toimialan, tulojen, koulutusasteen ja iän mukaan.

Väestötilastopalvelu: Muuttoliike ja väestönmuutokset

Muuttoliike ja väestönmuutokset -väestötilastopalvelu sisältää tiedot kuntien välisestä muuttoliikkeestä sekä maahan- ja maastamuutosta. Lisäksi se sisältää taulukoita syntyneistä ja kuolleista sekä avioliitoista ja avioeroista kunnittain.

Väestötilastopalvelu: Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat -väestötilastopalvelun tietokannan taulukot sisältävät tietoja asuntokunnista ja asuntoväestöstä, asuinoloista ja perheistä.

Väestötilastopalvelu: Tulot

Tulot-väestötilastopalvelu sisältää asuntoväestön ja asuntokuntien tulonjakoa, tulolajeja, veroja, velkoja ja pienituloisuutta kuvaavia tilastotietoja.

Väestötilastopalvelu: Väestönmuutosten kuukausitiedot

Väestönmuutosten kuukausitiedot -väestötilastopalvelu sisältää kuukausittain tuoreimmat väestönmuutosten ennakkotiedot, mukaan lukien ennakkoväkiluku.

Väestötilastopalvelu: Väestörakenne

Väestörakenne-väestötilastopalvelu sisältää väestötietoa alueittain 1- ja 5-vuotisikäryhmittäin sukupuolen, siviilisäädyn, kielen ja kansalaisuuden mukaan.

Jos valmiit tuotteemme eivät vastaa tarpeitasi

Ota yhteyttä tietopalveluumme.