Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ett undantag från denna praxis är t.ex. den statistik som publiceras vid presskonferenser och vars publiceringstidpunkter meddelas separat. 

Publicering av statistiska uppgifter

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras. 

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.  

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Publiceringskalendern

Statistikcentralen meddelar alltid på förhand tidpunkterna för publicering av meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Kalendern publiceras kalenderårsvis. Dessutom anges på webbsidan för varje statistikgren datum för publicering av nya publikationer och publikationens typ.

Hemlighållande av uppgifter före offentliggörandet

Uppgifterna offentliggörs för alla användare samtidigt.

Statistiska uppgifter får bara bearbetas av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver de aktuella uppgifterna i sitt eget arbete före uppgifterna offentliggörs.

Statistik som inverkar på kapital- och finansmarknaden: Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (§ 24, 1 mom. punkt 13) föreskriver att statistik som beskriver samhällsekonomins utveckling samt andra sådana handlingar som innehåller uppgifter som uppenbarligen kan påverka kapital- och finansmarknaden är sekretessbelagda innan uppgifterna har offentliggjorts. Det finns separata listor på de personer som har rätt att bearbeta uppgifterna i dessa statistikgrenar.

I vissa särfall kan uppgifterna överlåtas enligt en s.k. embargo-princip före den officiella tidpunkten för offentliggörandet. Sådana situationer är t.ex. författnings- eller avtalsbaserade dataleveranser till Eurostat, Europeiska centralbanken eller Finlands Bank samt utlämnande av uppgifter på avtalsbasis till andra myndigheter som framställer statistik eller övriga producenter av officiell statistik för redigering av publikationer som publiceras efter att Statistikcentralen offentliggjort uppgifterna eller för obligatorisk EU-rapportering. Uppgifterna bör då anges som konfidentiella tills de offentliggörs (embargo-principen, dvs. mottagaren offentliggör inte uppgifterna före avtalad tidpunkt).

Praxis vid ändringar av statistisk information

Det kan göras ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen publicerar efter att de publicerats för första gången. För användbarheten av statistiken är det viktigt att användarna får nödvändig information om orsakerna till ändringarna i statistiken, deras omfång och tidtabell snabbt och transparent.

Inom det europeiska statistiksamfundet har man kommit överens om en praxis som styr genomförandet av ändringar i statistiken samt informeringen om dessa ändringar. Med detta vill man främja bedömningen av tillförlitligheten av de uppgifter som statistikbyråerna publicerar.