Julkistetun tilastotiedon muutostilanteet

Julkistetun tilastotiedon muutostilanteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: tietojen tarkentumiseen ja virhetilanteisiin.

Tietojen tarkentuminen parantaa tilaston laatua

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastotietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Suhdannetilastojen kausitasoitetut tiedot tarkentuvat käytettävän laskentamenetelmän vuoksi. Uuden aikasarjahavainnon tuoma lisäinformaatio hyödynnetään mallipohjaisessa laskentamenetelmässä, mikä heijastuu vanhojen julkistusten muutoksena. Tuoreimpien kausitasoitettavien lukujen revisioitumisesta kerrotaan tilastojen julkistusten yhteydessä ja laaturaporteissa.

Keskeisten suhdannetilastojen ja joidenkin vuositilastojen yhteydessä julkistetaan myös taulukko toteutuneista revisioista. Taulukosta ilmenee, miten viimeisten tilastoajankohtien tiedot ovat muuttuneet ensimmäisen ja tuoreimman julkistuksen välillä. 

Kunkin tilaston tietojen tarkentumiseen vaikuttavista syistä kerrotaan tarkemmin tilaston laaturaporteissa (kohdassa Tietojen revisoitumiskäytännöt). Kuvauksesta ilmenee myös revisioiden tavanomainen suuruusluokka, kuinka kauan tiedot tarkentuvat ensimmäisen julkistuskerran jälkeen ja tarkentuvatko jotkin tiedot muita enemmän.

Mikäli tilaston tietojen tarkentuminen on merkittävästi tavallista suurempi, kerrotaan sen syistä erikseen julkistuksessa.

Virhetilanteista tiedotetaan käyttäjille

Tilastojulkistamisen virheitä ovat muun muassa tiedotteiden teksteissä, kuvioissa tai taulukoissa esitetyt virheelliset luvut tai väärien käsitteiden käyttö. Toisin kuin tietojen tarkentuminen, virhetilanteet ovat odottamattomia poikkeamia normaalista tilastotuotannosta.

Virheet korjataan ja niistä tiedotetaan käyttäjille mahdollisimman nopeasti. Tilastokeskus kertoo merkittävistä virheistä samassa laajuudessa ja samoja kanavia käyttäen kuin varsinaisten tietojen julkistamisessa.

Korjauksista ilmoitetaan muutostiedotteilla, jotka linkitetään korjattuun julkistukseen. 

Tilastoissa esiintyvät kirjoitus- ja muut muotovirheet korjataan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, eikä niistä tehdä erillistä merkintää verkkosivuille.

Tilastotietokantoihin tehtävistä muutoksista uutisoidaan Muutoksia StatFin-tietokannassa -sivulla. Tilastotietokannoissa ylläpidetään vain tuoreimpia tietoja.

Mikäli tilastotiedon julkistamisen ajankohta muuttuu ennakkoon ilmoitetusta ajankohdasta, ilmoitetaan muutoksesta Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa.