Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8.00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrottaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun.

Poikkeuksen tähän käytäntöön muodostavat esimerkiksi tiedotustilaisuuksissa julkistettavat tilastot, joiden julkistamisajankohta tiedotetaan erikseen.

Tilastotietojen julkistaminen

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen, että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suppeampia.

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista, ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Tilastojen julkistamiskalenteri

Tilastokeskus ilmoittaa aina etukäteen tiedotteiden, katsausten ja tietokantajulkistusten julkistamisajankohdat verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Kalenteri julkaistaan kalenterivuosittain. Lisäksi jokaisen tilaston sivulla kerrotaan uusien julkaisujen julkaisupäivät ja julkaisun tyyppi.

Tietojen salassapito ennen julkistamista

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti.

Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu ko. tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Pääoma- ja rahamarkkinoihin vaikuttavat tilastot: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (§ 24, 1 momentti, kohta 13) määrää, että kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto sekä muut sellaiset asiakirjat, joihin sisältyvillä tiedoilla voi ilmeisesti olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, ovat salaisia ennen kuin tiedot on julkistettu. Näiden tilastojen osalta pidetään erikseen yllä listoja tietojen käsittelyyn oikeutetuista henkilöistä.

Erityistapauksissa tietoja voidaan luovuttaa ns. embargo-periaatteella ennen virallista julkistamisaikaa. Näitä tilanteita ovat mm. säädöspohjaiset tai sopimuksiin perustuvat tietotoimitukset Eurostatille, Euroopan keskuspankille tai Suomen Pankille sekä tietojen luovuttaminen sopimuspohjaisesti muille tilastoja laativille viranomaisille ja muille virallisen tilaston tuottajille Tilastokeskuksen julkistamisen jälkeen ilmestyvän julkaisun toimittamista tai pakollista EU-raportointia varten. Tiedot on tällöin merkittävä luottamukselliseksi niiden julkituloon asti (embargo-periaate eli saaja ei saata tietoja julkisuuteen ennen sovittua ajankohtaa).

Käytännöt tilastotietojen muutostilanteissa

Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ensimmäisen julkaisun jälkeen. Tilastojen käytettävyyden kannalta on tärkeää, että käyttäjät saavat tarpeellisen tiedon tilastojen muutosten syistä, suuruudesta ja ajoituksesta nopeasti ja läpinäkyvästi.

Euroopan tilastoyhteisössä on sovittu käytännöistä, jotka ohjaavat muutosten tekemistä tilastoihin sekä näistä muutoksista tiedottamista. Tällä halutaan edistää tilastovirastojen julkaisemien tietojen luotettavuuden arviointia.