Dataskydd

Dataskyddets betydelse i statistikföringen

Dataskyddet är en central grundläggande princip inom statistikväsendet, med vilken man försäkrar sig om tillförlitliga primäruppgifter och uppgiftslämnarnas förtroende. Att värna om dataskyddet är en förutsättning för det förtroende som Statistikcentralen behöver vid datainsamlingen.

För att Statistikcentralens statistik ska vara pålitlig måste man få så täckande primäruppgifter som möjligt för att framställa statistik. Detta lyckas då uppgiftslämnarna kan lita på att uppgifterna som berör dem behandlas ändamålsenligt och genom värnande om dataskyddet.

Behandling och användning av uppgifter

Statistikcentralen är enligt lag förpliktad att i första hand använda material som andra myndigheter samlat in. Uppgifterna samlas in direkt av uppgiftslämnarna då uppgifterna inte är tillgängliga på annat håll. Statistikcentralen använder uppgifterna för att framställa statistik. Datamaterial som erhållits från olika källor slås samman till statistik.

Statistikcentralen behandlar personuppgifter i huvudsak för att fullfölja sina lagstadgade förpliktelser. Uppgifterna insamlas då på basis av skyldigheten att lämna uppgifter. I datainsamlingar som är riktade direkt till de registrerade är grunden för behandling av uppgifter utförande av ett uppdrag av allmänt intresse. Denna grund används också för de uppgifter som samlats in innan tillämpningen av förordningen inletts.

 

Datainsamlingar riktade direkt till de registrerade är: deltagande i vuxenutbildning, tidsanvändning, bostadshyror, reparationsbyggande, hushållens konsumtion, konsumentbarometern, finländarnas resor, inkomstfördelningsstatistik, inkomstfördelningsstatistik, arbetskraftsundersökning, fritidsdeltagande och befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Statistikcentralens datamaterial

Statistikcentralen har omfattande rättigheter att erhålla personuppgifter från olika myndigheter för statistikföring. Uppgifter erhålls bl.a. från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDP), Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen. Uppgifter samlas också in från arbetsgivare som levererar uppgifter om sina anställdas löner och arbetstider.

Statistikcentralen samlar också in uppgifter direkt från medborgarna med hjälp av intervju- och enkätundersökningar som bygger på frivillighet. Dessa är t.ex. arbetskrafts-, fritids- och tidsanvändningundersökningarna.

En del av de datamaterial som Statistikcentralen har tillgång till täcker hela Finlands befolkning, en del är urvalsmaterial.

Statistiklagen förutsätter att uppgiftslämnarnas identifikationsuppgifter, såsom namn och personbeteckning, inte insamlas eller sparas, om det inte är nödvändigt för framställningen av statistiken. Det är vanligen nödvändigt när identifikationsuppgifterna behövs för att de insamlade uppgifterna ska kunna slås samman med andra uppgifter.

När uppgiftslämnaren är någon annan än en person, närmar sig Statistikcentralen företaget och sammanslutningen på basis av uppgifter som erhållits från andra källor. När företaget eller sammanslutningen svarar på enkäten sparar Statistikcentralen uppgiften om kontaktperson, hans/hennes namn, arbets-e-post, arbetstelefonnummer och yrkesställning.

Närmare information om Statistikcentralens datamaterial och statistik finns på sidan Information om statistik.

Kunduppdrag

Statistikcentralen samlar in uppgifter genom intervju- och enkätundersökningar också på uppdrag av andra organisationer. Mera information på sidan intervju- och undersökningstjänster.

Att lämna ut uppgifter

Statistikcentralen har enligt statistiklagen rätt att lämna ut sekretessbelagda personuppgifter för statistikföring till en annan statistikmyndighet, dvs. till Institutet för hälsa och välfärd, Tullen och Naturresursinstitutet. Uppgifter lämnas också ut till EU:s statistikbyrå Eurostat.

Uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan lämnas ut för vetenskapliga undersökningar. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera en person. En betydande del av undersökningsmaterialet används i Statistikcentralens distansanvändningssystem och materialet är då i Statistikcentralens besittning och forskaren bearbetar materialet med hjälp av fjärråtkomst.

Sekretessbelagda uppgifter kan aldrig lämnas ut för administrativt beslutsfattande, tillsyn, rättegångar eller något annat motsvarande ändamål.

Mera information om användningen av uppgifter för forskningsändamål finns på sidan Mikromaterial för forskartjänster.

Statistikcentralens principer för dataskydd

Uppgifterna behandlas bara av sådana personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Användningen av uppgifter är avgränsad med hjälp av behörighet. Alla som hör till Statistikcentralens personal har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig att hemlighålla uppgifter som enligt statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs som sekretessbelagda.

Också de forskare som behandlar Statistikcentralens material undertecknar ett sekretessavtal.

Lagstiftning

Statistiklagen styr sammanställandet av statistik (280/2004). Vid behandlingen av personuppgifter kommer EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och den nationella dataskyddslagen att tillämpas parallellt med statistiklagen.

Om sekretess beträffande uppgifter som insamlats för statistiska ändamål föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) dvs. i offentlighetslagen.

Framställningen av statistik styrs dessutom av Europeiska unionens förordning om europeisk statistik och en mängd statistikspecifika förordningar.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

En registrerad har rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten om den registrerade misstänker att behandlingen av hans eller hennes uppgifter inte är lagenlig.

Rätt att kontrollera sina uppgifter

Var och en har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv i Statistikcentralens register. Du kan be om kontroll genom att skicka en undertecknad skriftlig begäran till Statistikcentralen. Du kan göra det genom att t.ex. använda begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf).

Kakor i webbtjänsten

Vi använder kakor (cookies) i vår webbtjänst för att förbättra användarupplevelsen. Närmare information om användningen av kakor i våra webbtjänster hittar du på sidan Information om webbplatsen

Mera information

tietosuoja@stat.fi

Senast uppdaterad 21.12.2021